piątek, 21 lutego 2014

Sprzedaż 100% udziałów w VIA ROMA Sp. z o.o.Syndycy Elżbiety Wandy Siemiatyckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ELIZABET oraz Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą GEORGE - POL ogłaszają sprzedaż z wolnej ręki prawy w postaci 100 udziałów (łącznie 100%) w VIA ROMA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim (KRS: 0000374689) za cenę łączną nie niższą niż 100,00 zł brutto (tj. 1zł za udział).
Link do 
opinii biegłego o składnikach majątkuPPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy Siemiatycki

Oferty na zakup praw należy składać
- 40 udziałów Elżbiety Siemiatyckiej - faksem 22 622 92 61,
 lub listem poleconym na adres biura syndyka:
ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa
- 60 udziałów Jerzego Siemiatyckiego – faksem 22 835 02 73,  lub listem poleconym na
adres biura Syndyka, ul. Kasprowicza 68/52; 01-949 Warszawa.

Regulamin  oraz opis i oszacowanie praw dostępny jest na stronie www.syndyk.info.pl oraz na stronie www.syndyksprzeda.blogspot.com

Datą złożenia oferty jest data wpływu.
Informacje na temat konkursu, można uzyskać w biurach syndyków – Katarzyna Uszak; Małgorzata Kardas-Gołębiowska

Syndycy zastrzegają sobie prawe unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Opinia biegłego PPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy Siemiatycki

Warszawa, 2013-12-20
OPINIA
opracowana na zlecenie Syndyka PPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy
Siemiatycki ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Regon: 006911292 NIP:
527-015-58-96 w upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna
· Zlecenie Syndyka ustanowionego dla PPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy
Siemiatycki ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Regon: 006911292 NIP:
527-015-58-96 w upadłości likwidacyjnej
· Spis ruchomości stanowiących aktywa PPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy
Siemiatycki ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Regon: 006911292 NIP:
527-015-58-96 w upadłości likwidacyjnej, przedłożonych do oceny w dniu 11.12.2013r,
znajdujących się w magazynie w Klaudynie ul. Kaudyńska 5, gdzie są obecnie
składowane.
Autor opracowania
Opinię opracował:
- dr inż. Witold Kornacki, zam. w Sochaczewie, ul. Wojska Polskiego 41 m.9,
umieszczony na liście biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie, w dziedzinie
wyceny przedsiębiorstw.
Przedmiot opinii
Przedmiotem opinii są składniki majątkowe w postaci towaru (obuwie), wchodzące w skład
aktywów PPHU EXPORT-IMPORT GEORGE-POL Jerzy Siemiatycki ul. Poznańska
129/133 05-850 OŜarów Mazowiecki Regon: 006911292 NIP: 527-015-58-96 w upadłości
likwidacyjnej, przedłożone do oceny w dniu 11.12.2013r. w obecności właściciela Jerzego
Siemiatyckiego i Syndyka Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej, znajdujące się w magazynie w
Klaudynie ul. Kaudyńska 5, gdzie są obecnie składowane, wyszczególnione w niniejszej
opinii w punkcie “Wycena składników majątkowych”.
Zakres opracowania
W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono oględziny towaru,
zweryfikowano dane identyfikacyjne, przeprowadzono rozpoznanie rynkowe, oszacowano
wartość rynkową wg cen rynkowych z daty opinii z uwzględnieniem podaży i popytu na
rynku.
Przeznaczenie opinii
Opinia przeznaczona jest dla Syndyka celem umożliwienia ustalenia wyjściowej ceny
przy sprzedaży wg obowiązujących przepisów np. w ramach przetargu, licytacji, z wolnej
rynki itp.
Oględziny towaru
Oględziny składników majątkowych przeprowadzono w dniu 11.12.2013r. w
obecności właściciela Jerzego Siemiatyckiego i Syndyka Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej
w magazynie w Klaudynie ul. Kaudyńska 5, gdzie są obecnie składowane, W takcie oględzin
wykonano serwis zdjęciowy składowanego towaru, zamieszczony w załączniku nr 1.
Przy wycenie uwzględniono wymuszony tryb sprzedaŜy i skrócenie czasu ekspozycji
ze względu na sprzedaŜ w trybie likwidacyjnym. Wzięto pod uwagę duŜą podaŜ wyrobów
analogicznych na rynku obuwia oraz sezonowość sprzedaŜy, co oznacza zastosowanie duŜego
dyskonta w celu szybkiego upłynnienia towaru, zwłaszcza w kontekście uwzględnienia
sezonowych zmian popytu (np. na botki zimowe).
Wycena składników majątkowych
Podane ceny w zł nie uwzględniają VAT (ceny netto)

Łączna wartość netto przedłożonych do wyceny ruchomości w postaci zapasów
magazynowych towaru (obuwie) wynosi 19 360 zł netto.
Podsumowanie
Wartość składników majątkowych, przedłożonych do oceny w aktualnym stanie
uŜytkowym, wymienionych w tabeli nr 1, oszacowana wg cen rynkowych z daty pisania
opinii wynosi ogółem 19 360 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta
sześćdziesiąt złotych).
Na tym opinię zakończono i podpisano. 

 
 

 

 
 

 

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Syndyk sprzeda apartament na półwyspie Rozewie.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 34/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 22 o pow. użytkowej 66,47 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. budynku i działce oraz miejscem parkingowym nr 33, położony w nowoczesnym budynku typu apartamentowiec nad samym morzem, w miejscowości Jastrzębia Góra ul.Klifowa 1A gm. Władysławowo , pow. pucki , woj. pomorskie (objęty KW nr GD2W/00013313/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie , Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku ).
Lokal umeblowany i wyposażony , składający się z pokoju z aneksem kuchennym , sypialni, przedpokoju i łazienki z oddzielnym WC.
Cena wywoławcza 385 000 zł brutto./ (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto ). Wadium w wysokości 30 000 zł /trzydzieści tysięcy złotych/, należy wpłacić do dnia 11 kwietnia 2014 r. na rachunek bankowy masy upadłości :
Apartamenty Rozewie sp. z o.o. s.k. w upadłości likwidacyjnej ul. Sienna 86/43 , Warszawa .
nr 33 1090 1030 0000 0001 2100 6914
Warunki przetargu tu link
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Apartamenty Rozewie – lokal Jastrzębia Góra” na adres Sądu : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100 , 00-454 Warszawa , sygn.akt GUp 34/13 w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.30.
w siedzibie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ul.Czerniakowska 100. W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Sądu.
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 w siedzibie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100 w sali nr 44.
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :
 1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
 2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
 3. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 4. wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:
- w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
- w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub nie) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą małżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem ;
f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem lokalu mieszkalnego;
g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
h. dowód wpłaty wadium.
i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu lokalu mieszkalnego w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki przetargu , opis i oszacowanie lokalu oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.syndyksprzeda.blogspot.com
   

  Zdjęcia zewnętrzne budynku i położenia pochodzą z portalu http://www.apartamentyrozewie.pl/index.php

   


  niedziela, 1 grudnia 2013

  Warunki przetargowe na sprzedaż lokalu mieszkalnego Apartamenty Rozewie sp. z o.o. s.k. w upadłości likwidacyjnej.


  Warunki przetargowe na sprzedaż lokalu mieszkalnego Apartamenty Rozewie sp.z o.o. s.k w upadłości likwidacyjnej.

  Par.1
  Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Apartamenty Rozewie sp.z o.o. s.k. w upadłości likwidacyjnej na zasadzie art.320 prawa upadłościowego i naprawczego.
  Par.2
  Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy - prawo własności lokalu mieszkalnego nr 22 o pow. użytkowej 66,47 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. budynku i działce oraz miejscem parkingowym nr 33 , lokal niewyodrębniony z KW dla całego budynku , umeblowany i wyposażony , składający się z pokoju z aneksem kuchennym , sypialni, przedpokoju i łazienki z oddzielnym WC.
  Lokal położony jest w miejscowości Jastrzębia Góra ul.Klifowa 1A gm. Władysławowo , pow. pucki , woj. pomorskie (objęty KW nr GD2W/00013313/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie , Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku ).
  Lokal położony jest w nowoczesnym budynku typu apartamentowiec nad samym morzem, w którym lokale właścicielskie przeznaczone są na wynajem i na potrzeby własne. Na terenie obiektu znajduje się miejsce odpoczynku typu spa /sauna , jacuzzi / , na zewnątrz basen.
  Opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym z dnia 17.07.2013 sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Kacprzaka nr uprawnienia 2155.
  Par.3
  Cena wywoławcza za nieruchomość wym. w par. 2 wynosi 385 000,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto).


  Par.4
  Przetarg prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.
  Par.5
  1.Przetarg prowadza się w dwóch częściach:
  1. w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  2. w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .
  2.O przeprowadzeniu przetargu syndyk zawiadamia poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych co najmniej dwa tygodnie przed terminem przetargu.
  Par.6
  1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Apartamenty Rozewie – lokal Jastrzębia Góra” na adres Sądu : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100 , 00-454 Warszawa , sygn.akt GUp 34/13.
  3. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.30. w siedzibie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ul.Czerniakowska 100. W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Sądu.
  4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.3 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

  czwartek, 21 listopada 2013

  Syndyk Masy Upadłości Telmont SA sprzeda obrazy
   Adama Bojara i Marii Białousz

  PRZEDMIOT OSZACOWANIA
  Przedmiotem oszacowania są obrazy znajdujące się w budynku „TELMONT” S.A. w upadłości likwidacyjnej przy ul. Szpaczej 2 w (04238)
  Warszawie, opisane poniżej:
  1) Adam Bojara, Pejzaż zimowy z chatą; tusz czarny, akryl, płótno na kartonie; sygn. p.d.; 49,8x40 cm w świetle passepartout.

  2) Adam Bojara, Pejzaż zimowy z kościółkiem, drzewem i mostkiem; akryl, płótno na kartonie; sygn. p.d.; 49,8x40 cm w świetle passepartout.

  3) Pejzaż letni z łąką i drzewami; akryl, płótno; sygn. brak; 60x81 cm.

  4) Pejzaż jesienny z brzozami, łąką i rowerem; akryl, płótno; sygn. brak; 60x81 cm.

  5) Plakat Jubileuszu Władysława Hasiora w Muzeum tatrzańskim w Zakopanem, maj 1998 r., z autografem Władysława Hasiora; 74,5x52,5 cm w świetle passepartout.

  6) Kompozycja półplastyczna; płyta pilśniowa, tkanina, akryl; sygn. p.d.
  nieczytelnie; 68,5x68,5 cm.

  7) Kompozycja półplastyczna; płyta pilśniowa, tkanina, akryl, prószenie; sygn.
  p.d. nieczytelnie; 58,5x78,5 cm.

  8) Adam Bojara, Pejzaż z czterema wierzbami; akryl, płótno; sygn. p.d.; 61x50 cm.

  9) Adam Bojara, Las brzozowy z poszyciem i grzybami; technika mieszana,
  płótno; sygn. p.d.; 92x106 cm; na odwrocie autorski napis: Adam Bojara / z
  cyklu „Moje ogrody” IV / 92x106 / techn. mieszana / 1999.

  10)Adam Bojara, Kompozycja abstrakcyjna w czerni i bieli; technika mieszana, tektura, płótno; sygn. l.d.; 46x66,5 cm w świetle passepartout.

  11)Adam Bojara, Konie; olej, płótno; sygn. p.d.; 119x102 cm; na odwrocie
  autorski napis: Adam Bojara / „Konie I” / olej, płótno / 1992.

  12)Adam Bojara, Konie; olej, płótno; sygn. p.d.; 1120x106 cm; na odwrocie
  autorski napis: Adam Bojara / 120x106 / „Konie I” / olej, płótno / 92.

  13)Maria Białousz, Przedwiośnie; olej, płótno; sygn. p.d. M. Białousz / 96; 50x61 cm; na odwrocie napis: Maria Białousz, Przedwiośnie.

  14)Pejzaż letni z domkami o dachach z czerwonej dachówki; olej, płyta pilśniowa; sygn. p.d. KOTARA; 20x30 cm w świetle passepartout.

  15)Adam Bojara, Pejzaż nocny z wierzbami w granacie; akryl, płótno; sygn. p.d.; 50x61 cm.

  16)Adam Bojara, Pejzaż nocny z drzewami i chatą; olej, akryl; sygn. p.d.; 81x100 cm; na odwrocie autorski napis: Obraz VI / Adam Bojara / akryl, płótno / 81x100 1998 oraz numer 61.

  17)Adam Bojara, Pejzaż jesienny z szafirowym niebem; akryl, płótno; sygn. l.d.; 81x100.

  18)Adam Bojara, Słonecznik przy płocie; olej, akryl; sygn. p.d.; 81x100 cm; na odwrocie autorski napis: Adam Bojara / „Obraz I” / 81x100 / akryl, płótno /
  1998 oraz numer 58.

  19)Adam Bojara, Martwa natura z dzbankiem i świecznikiem; akryl, płótno; sygn. brak; 81x100 cm.


  20)Adam Bojara, Martwa natura z wazonem i moździerzem; akryl, płótno; sygn. brak; 90x71 cm.


  21)Adam Bojara, Trzy pędzące konie; olej, płótno; sygn. l.d.; 200x300 cm.

  22)Adam Bojara, Kompozycja z prostokątami i siedzącą figurą w oknie; akryl,
  płótno; 60x81 cm; na odwrocie autorski napis: Adam Bojara / akryl, płótno /
  60x81 / 1998 oraz nr 54.

  23)Adam Bojara, Kompozycja z prostokątami na fioletowym tle; akryl, płótno;
  60x81 cm; na odwrocie autorski napis: Adam Bojara / akryl, płótno / 60x81 /
  1998.

  24)Adam Bojara, Niebieski las z pomarańczowym poszyciem; akryl, płótno; sygn. p.d.; 98,5x119,5 cm w świetle ramy.

  25)Adam Bojara, Niebieski las z fioletowoczerwonopomarańczowym
  poszyciem; akryl, płótno; sygn. l.d.; 119,5x98,5 cm w świetle ramy.

  26)Adam Bojara, Las wieczorem z poszyciem turkusowym; akryl, płótno; sygn. l.d.; 118,5x98,5 cm w świetle ramy.

  27)Adam Bojara, Pejzaż wieczorny z groblą; akryl, płótno; sygn. l.d.; 98,5x98,5 cm w świetle ramy.

  28)Adam Bojara, Pejzaż jesienny z lasem na horyzoncie; akryl, płótno; sygn. l.d.; 119,5x98,5 cm w świetle ramy.

  29)Adam Bojara, Pejzaż zimowy z łachą śniegu; akryl, płótno; sygn. p.d.;
  98,5x98,5 cm w świetle ramy.


  INFORMACJA O AUTORACH PRAC
  1. ADAM BOJARA
  Adam Bojara urodził się w 1949r w miejscowości Tarnawa na Ziemi Lubuskiej. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Ludwika Maciąga, oraz kompozycje u profesora Romana Owidzkiego i ceramikę u profesora Henryka Borysa.
  Udział w wielu plenerach malarskich, wystawach w kraju – Warszawa Zachęta, Muzeum w Sandomierzu, Zamek Książ, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem. Wystawy zagraniczne – w Mediolanie, Paryżu Sztokholmie, Nowym Jorku, Londynie, oraz prezentacja prac Ojcu Świętemu w Watykanie w 1990r. Prace znajdują się w zbiorach w Watykanie, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Zamek Książ, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Szkoła Podstawowa w Zaborze, Muzeum w Łęczycy i wielu zbiorach prywatnych .Ważnym etapem w twórczości Adama Bojary była bliska znajomość z Władysławem Hasiorem oraz liczne podróże.
  Obecnie stosuje nowe środki wyrazu ,w których wyzwalając się ze stereotypów tworzy sztukę bez zbędnych symboli lecz pełną czystych form malarskich wynikających z obserwacji otaczającego nas świata.

  2. MARIA BIAŁOUSZ
  Maria Jadwiga Białousz jest członkiem zrzeszonym w związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Udziela się w Studiu Plastycznym „WIARUS” w Warszawie oraz Galerii „IRYDION”. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju.

  METODOLOGIA ZASTOSOWANA W OPRACOWANIU
  Oszacowanie wartości skonfrontowałem z informacjami udzielonymi mi przez dwie galerie w Warszawie, które trudnią się handlem sztuką starą i nowoczesną, przy ulicach Piwnej i Hożej. Nabywca musie mieć na uwadze to, że jak chodzi o malarstwo współczesne, brak jest historii faktograficznej w postaci notowań ogólnie znanych. Dokonywane transakcje są jednostkowe i tylko nieliczne są eksponowane na rynku. Prace mają charakter amatorski dla wysublimowanej grupy potencjalnych nabywców.

  OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
  Oszacowania wartości rynkowej dokonuje się w poniższej tablicy (zob. tablica

  Oszacowanie wartości rynkowej
  Lp. Wyszczególnienie Wartość rynkowa [zł]

  LP Autor tytuł pracy zakres przyjęta
  1
  Adam Bojara
  Pejzaż zimowy z chatą
  1000,00 – 1200,00
  825,00

  2
  Adam Bojara
  Pejzaż zimowy z
  kościółkiem, drzewem i mostkiem
  1000,00 - 1200,00
  825,00

  3

  Pejzaż letni z łąką i drzewami
  1300,00 - 1700,00

  1125,00
  4

  Pejzaż jesienny z brzozami, łąką i
  rowerem
  1200 - 1400
  1050,00

  5

  Plakat Jubileuszu Władysława Hasiora w
  Muzeum tatrzańskim w Zakopanem
  150,00 - 200,00
  150,00

  6

  Kompozycja półplastyczna
  800,00 - 1200,00
  750,00

  7

  Kompozycja półplastyczna
  800,00 - 1200,00
  750,00

  8
  Adam Bojara
  Pejzaż z czterema
  wierzbami
  1800,00 - 2200,00
  1500,00

  9
  Adam Bojara

  Las brzozowy z poszyciem
  i grzybami
  5000,00 - 6000,00
  4125,00

  10
  Adam Bojara
  Kompozycja abstrakcyjna
  w czerni i bieli
  2000,00 - 2400,00
  1650,00

  11
  Adam Bojara,
  Konie
  5500,00 - 7000,00

  4500,00
  12
  Adam Bojara,
  Konie
  6000,00 - 7000,00
  4500,00

  13
  Maria Białousz,
  Przedwiośnie
  1000,00 - 1200,00
  825,00

  14  Pejzaż letni z domkami o dachach z
  czerwonej dachówki
  600,00 - 700,00
  450,00

  15
  Adam Bojara,

  Pejzaż nocny z wierzbami
  w granacie
  1800,00 - 2200,00
  1500,00

  16
  Adam Bojara
  Pejzaż nocny z drzewami i
  chatą
  4000,00 - 5500,00
  3750,00

  17
  Adam Bojara,

  Pejzaż jesienny z
  szafirowym niebem
  4000,00 - 5000,00
  3375,00

  18
  Adam Bojara,

  Słonecznik przy płocie
  4000,00 - 5000,00
  3375,00

  19
  Adam Bojara,
  Martwa natura z
  dzbankiem i świecznikiem
  4000,00 - 5000,00
  3375,00

  20
  Adam Bojara,
  Martwa natura z wazonem
  i moździerzem
  3800,00 - 4500,00
   3150,00

  21
  Adam Bojara,
  Trzy pędzące konie
  8000,00 - 10000,00
  6750,00

  22
  Adam Bojara,
  Kompozycja z
  prostokątami i siedzącą figurą w oknie
  2000,00 - 2600,00

  1725,00
  23
  Adam Bojara,
  Kompozycja z
  prostokątami na fioletowym tle
  2000,00 - 2200,00
  1575,00

  24
  Adam Bojara,

  Niebieski las z
  pomarańczowym poszyciem
  5000,00 - 6000,00
  4125,00

  25
  Adam Bojara,
  Niebieski las z
  fioletowoczerwonopomarańczowym poszyciem
  6000,00 - 7000,00
  4875,00

  26
  Adam Bojara,

  Las wieczorem z
  poszyciem turkusowym
  6000,00 - 7000,00
  4875,00

  27
  Adam Bojara,

  Pejzaż wieczorny z groblą
  4000,00 - 5000,00
  3150,00

  28
  Adam Bojara,
  Pejzaż jesienny z lasem na horyzoncie
  5000,00 - 6000,00
  4125,00

  29
  Adam Bojara,
  Pejzaż zimowy z łachą
  śniegu
  3800,00 - 4500,00
  3225,00


  Razem: 101 800,00
  Słownie złotych: sto jeden tysięcy osiemset 00/100.

  Specyfikacja forografii
  Lp. Wyszczególnienie Nr
  fotografii
  1 Adam Bojara, Pejzaż zimowy z chatą 39
  2 Adam Bojara, Pejzaż zimowy z kościółkiem, drzewem i mostkiem 30
  3 Pejzaż letni z łąką i drzewami 6
  4 Pejzaż jesienny z brzozami, łąką i rowerem 16
  5 Plakat Jubileuszu Władysława Hasiora w Muzeum tatrzańskim w Zakopanem 2
  6 Kompozycja półplastyczna 26
  7 Kompozycja półplastyczna 27
  8 Adam Bojara, Pejzaż z czterema wierzbami 19
  9 Adam Bojara, Las brzozowy z poszyciem i grzybami 20
  10 Adam Bojara, Kompozycja abstrakcyjna w czerni i bieli. 5
  11 Adam Bojara, Konie 21
  12 Adam Bojara, Konie 22
  13 Maria Białousz, Przedwiośnie 25
  14 Pejzaż letni z domkami o dachach z czerwonej dachówki 24
  15 Adam Bojara, Pejzaż nocny z wierzbami w granacie 14
  16 Adam Bojara, Pejzaż nocny z drzewami i chatą 11
  17 Adam Bojara, Pejzaż jesienny z szafirowym niebem 12
  18 Adam Bojara, Słonecznik przy płocie 23
  19 Adam Bojara, Martwa natura z dzbankiem i świecznikiem 17
  20 Adam Bojara, Martwa natura z wazonem i moździerzem 1
  21 Adam Bojara, Trzy pędzące konie 7
  22 Adam Bojara, Kompozycja z prostokątami i siedzącą figurą w oknie 8
  23 Adam Bojara, Kompozycja z prostokątami na fioletowym tle 13
  24 Adam Bojara, Niebieski las z pomarańczowym poszyciem 28
  25 Adam Bojara, Niebieski las z fioletowoczerwonopomarańczowym poszyciem 3
  26 Adam Bojara, Las wieczorem z poszyciem turkusowym 9
  27 Adam Bojara, Pejzaż wieczorny z groblą 15
  28 Adam Bojara, Pejzaż jesienny z lasem na horyzoncie 18
  29 Adam Bojara, Pejzaż zimowy z łachą śniegu 10